Buen Camino

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.buencamino.com.pl („Sklep”), którego właścicielem jest Artur Olender, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARTUR OLENDER ARTVC, adres: ul. Na Borach 1A, 30-298 Kraków, NIP: 6771186052, REGON: 356816591 („Sprzedawca”).
  2. Poniższe pojęcia posiadają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
   1. Klient – Użytkownik dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu
   2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, lub do której przepisy o ochronie praw konsumentów stosuje się odpowiednio
   3. Produkt – oferowana za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedawcę rzecz ruchoma
   4. Regulamin – niniejszy regulamin
   5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
   6. Sklep – sklep internetowy określony w punkcie 1.1. powyżej
   7. Sprzedawca – podmiot wskazany w punkcie 1.1. powyżej
   8. Umowa o dostęp do Sklepu – umowa, o której mowa w punkcie 2.1.
   9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
   10. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, wyrażające chęć nabycia Produktu od Sprzedawcy
  3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.olender@gmail.com lub telefonicznie pod numer podany na stronie Sklepu.
  4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania stron Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sklep
  1. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga rejestracji. Z chwilą wejścia na stronę internetową Sklepu Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą na czas określony Umowę o dostęp do Sklepu. Na podstawie Umowy o dostęp do Sklepu Użytkownik może przeglądać treść Sklepu udostępnioną przez Sprzedawcę oraz korzystać z dostępnych funkcjonalności Sklepu. Umowa o dostęp do Sklepu rozwiązuje się z chwilą wyjścia Użytkownika ze Sklepu, w szczególności z chwilą zamknięcia w przeglądarce okna lub karty ze stroną internetową Sklepu.
  2. W każdym czasie Sprzedawca udostępnia Sklep w stanie takim, w jakim się on w danym czasie znajduje („as is” i „as available”), co odnosi się zarówno do dostępności Sklepu, jego funkcjonalności oraz treści. Oferta Sklepu może podlegać zmianom.
  3. Sprzedawca może czasowo, całkowicie lub częściowo ograniczyć dostępność Sklepu w celu jego ulepszenia lub konserwacji.
  4. Użytkowników obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu oraz zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
  8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 3. Zasady składania Zamówień
  1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
   1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
   2. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   3. kliknąć przycisk „Zamawiam”,
   4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  4. Produkt objęty Zamówieniem zostanie wysłany przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy Sprzedaży, w terminie wskazanym w jego opisie i w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta stanowi dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą obejmującą cenę zamawianego Produktu oraz koszty dostawy.
 4. Reklamacja
  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu lub niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez Sprzedawcę z Użytkownikiem, Użytkowników ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w przepisach prawa.
  2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: artur.olender@gmail.com.
  3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą Produktu.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 5. Dane osobowe w Sklepie
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe zostały w znacznej mierze przekazane przez Użytkowników. Część z nich administrator mógł też pobrać z publicznie dostępnych rejestrów państwowych (np. rejestr przedsiębiorców KRS i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
  3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostęp do Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na reklamacje i skargi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania danej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności odpowiedzi na złożoną reklamację lub skargę, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. ochrony jego praw.
  4. W przypadku administratora przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe w niezbędnym zakresie dla realizacji celów określonych powyżej. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności w szczególności imiona, nazwisko, adres, numery identyfikacyjne, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane osobowe ujawnione w publicznie dostępnych rejestrach państwowych, numery rachunków bankowych.
  5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być firmy kurierskie i pocztowe oraz świadczące usługi związane z wysyłką towarów, podmioty obsługujące płatności w Sklepie, inne podmioty na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługi IT, księgowość, obsługa prawna, windykacja należności, archiwizacja dokumentów). Część podmiotów, z których usług administrator korzysta i którym udostępni dane osobowe, może je przetwarzać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazanie danych osobowych nastąpi tylko, gdy zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony tych danych osobowych, stwierdzony w sposób wymagany przepisami RODO.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych, a dłużej gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa – przez okres niezbędny na podjęcie takich czynności lub przedawnienia roszczeń, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawieraniem i realizacją zawartych umów, a wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego (jeśli ma zastosowanie) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez administratora.
  7. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć i inne uprawnienia wykonać przesyłając żądanie na adres poczty elektronicznej administratora podany na wstępie.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania
 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od każdej z ww. umów w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia (a) zawarcia Umowy o dostęp do Sklepu (w przypadku odstąpienia od tej umowy) lub (b) w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego weszła w posiadanie Produktu (w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od danej Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument zamówiony Produkt powinien odesłać na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem ww. terminu. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  7. Wzór formularza:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   Data: ……………… r.
   Adresat: Artur Olender, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARTUR OLENDER ARTVC, adres: ul. Na Borach 1A, 30-298 Kraków
   Ja/My(*) …………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:
   □ Umowy o dostęp do Sklepu zawartej w dniu ……………… r.
   □ Umowy Sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………, odebranych w dniu ……………… r.
   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………
   Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………
   ……………………………………………………………
   Podpis konsumenta(-ów)
   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez informację na stronach Sklepu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulowana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w sprawach z udziałem konsumentów.
  4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem unijnej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr, w przypadku świadczenia przez Spółkę usługi odpłatnie. Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców dla potrzeb pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronie (m.in. Google Analytics). W tym celu strona wykorzystuje także tzw. dane eksploatacyjne. Zgodę na korzystanie z cookies wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu
Czytaj więcej Akceptuj